Easy Web Search
Image default
Industrie

Wat moet er op een veiligheidsinformatieblad staan

Een veiligheidsinformatieblad is een gedetailleerd informatiedocument dat is opgesteld door de fabrikant of importeur van een gevaarlijke chemische stof. Het beschrijft de fysische en chemische eigenschappen van het product. VIBs bevatten nuttige informatie zoals toxiciteit, vlampunt, procedures voor morsen en lekken, opslagrichtlijnen en blootstellingsregeling.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om werknemers toegang te geven tot VIB’s. Faciliteiten waar gevaarlijke stoffen worden behandeld zijn ook wettelijk verplicht om ofwel papieren kopieën van VIB’s verstrekt door fabrikanten te behouden of al het personeel te leren hoe ze VIB’s elektronisch te verkrijgen.

Inhoud van een VIB

Het veiligheidsinformatieblad bevat 16 secties. Het formaat mag niet variëren. De secties zijn als volgt:

 1. Identificatie – identificeer de chemicaliën op de VIB, en aanbevolen toepassingen samen met contactgegevens voor de leverancier
 2. Identificatie van gevaar(en) – Identificeer de gevaren van de chemische stof en de bijbehorende waarschuwingsinformatie
 3. Samenstelling/informatie over ingrediënten – Identificeer het ingrediënt(en) in het product, inclusief onzuiverheden en stabilisatoren
 4. EHBO-maatregelen – Beschrijf de eerste zorg die door ongetrainde hulpverleners moet worden verleend aan een persoon die aan de chemische stof is blootgesteld
 5. Brandbestrijdingsmaatregelen – Aanbevelingen doen voor het bestrijden van een brand veroorzaakt door de chemische stof
 6. Maatregelen voor onbedoelde afgifte – Aanbevelingen doen over reacties op morsen, lekken of releases, waaronder insluitings- en opruimpraktijken om blootstelling aan mensen, plaatsen en het milieu te voorkomen of te minimaliseren
 7. Handeling en opslag – Geef richtlijnen voor veilige afhandelingspraktijken en veilige opslagomstandigheden
 8. Belichtingscontroles/persoonlijke bescherming – Geef de blootstellingslimieten, technische controles en persoonlijke beschermende maatregelen aan om blootstellingen te minimaliseren
 9. Fysische en chemische eigenschappen – Identificeer fysische en chemische eigenschappen in verband met de stof of het mengsel
 10. Stabiliteit en reactiviteit – Beschrijf de reactiviteitsrisico’s van de chemische en chemische stabiliteit
 11. Toxicologische informatie – Informatie over toxicologische en gezondheidseffecten verstrekken of aangeven dat er geen gegevens beschikbaar zijn
 12. Ecologische informatie – Informatie verstrekken om de milieu-impact van de chemische stof te evalueren als deze moet worden vrijgegeven aan het milieu
 13. Verwijderingsoverwegingen – Geef richtlijnen voor de juiste verwijderingspraktijken, recycling of terugwinning van de chemische stof naar de container en veilige behandelingspraktijken
 14. Vervoersinformatie – Geef richtlijnen voor classificatie-informatie voor het vervoer en het vervoer van gevaarlijke chemische stoffen over de weg, door de lucht, per spoor of over zee
 15. Informatie over regelgeving – Identificeer de veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften die specifiek zijn voor het product dat niet elders op het VIB is vermeld
 16. Overige informatie – Geef aan wanneer het VIB is gemaakt en wanneer de laatste herziening werd uitgevoerd

 

Houd er rekening mee dat het veiligheidsinformatieblad voor elke sectie duidelijke informatie moet bevatten en ten minste de minimale informatie voor elke sectie moet bevatten. Als specifieke informatie niet van toepassing of beschikbaar is, vermeldt u dat duidelijk op het VIB. Het is ook belangrijk om te weten of onderverdelingen of aanvullende informatie nodig is voor nationale of regionale gebieden en deze ook op te nemen.

https://www.devibfabriek.nl/